kancelaria@malanowski.eu
tel. 798 87 18 17

Przedawnienie

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń wobec banku możliwe jest bez wdrażania pełnego procesu, m. in. poprzez sądowe zawezwanie banku do próby ugodowej. W praktyce banki nie godzą się na zawarcie ugody, niemniej jednak bieg przedawnienia zostaje dzięki takiemu zawezwaniu przerwany. Skuteczne przerwanie biegu przedawnienia pozwala na spokojne obserwowanie rozwoju sytuacji w sprawach dotyczących CHF bez ryzyka, że w ciągu najbliższych lat znaczna część roszczeń kredytobiorcy wobec banku może ulec przedawnieniu.

Kancelaria prawna Malanowski i Wspólnicy w cenie 2499 PLN oferuje reprezentowanie klientów w postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej.

Powyższa cena obejmuje:

– opłatę sądową w kwocie 300 PLN;

– opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 PLN;

– podatek VAT w stawce 23%;

– przygotowanie pisemnego zawezwania banku do próby ugodowej, zmierzającego do przerwania biegu przedawnienia co do wszelkich roszczeń kredytobiorcy wobec banku, wynikających zarówno z potencjalnej nieważności umowy kredytu, tj. żądanie zwrotu całości świadczeń, jak i zwrotu tzw. nadpłat;

– wyliczenie kwoty roszczenia w oparciu o dane przedstawione przez kredytobiorcę;

– złożenie zawezwania do ugody we właściwym miejscowo sądzie;

– merytoryczny nadzór nad sprawą w sądzie do jej prawomocnego zakończenia oraz reprezentację na terminach sądowych;

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu mailowo lub telefonicznie (kancelaria@malanowski.eu) tel. 798 87 18 17 / 22 406 09 00;